پایان نامه ارشد

پایان نامه جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک رفتار مادی ضرورت دارد زیرا ابراز فکر مجرمانه برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزائی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیر قابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند.[۳]

تجزیه و تحلیل رکن مادی نشان می دهد که این رکن تنها متشکل از عمل فیزیکی که توسط مرتکب جرم انجام می شود نیست، بلکه علاوه بر آن اجزای دیگری را نیز در بر می گیرد که در صورت فقدان هر یک رکن مادی جرم محقق نخواهد شد. عناصر مختلف رکن مادی را می توان به شکل ذیل خلاصه کرد:

ـ عمل مادی فیزیکی

ـ شرایط و اوضاع و احوالی که قانونگذار وجود یا فقدان آن را شرط لازم برای تحقق جرم دانسته است.

ـ نتیجه حاصله از عمل ارتکابی که باید با جزء اول فوق الذکر رابطه سببیت داشته باشد.

رکن مادی هر جرم مهمترین رکن آن جرم را تشکیل می دهد زیرا رکن مادی است که به جرم عینیت خارجی بخشیده، آنرا به منصه ظهور می رساند. فکر و اراده ی ارتکاب جرم هر چند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی که ظهور خارجی پیدا نکند نه تنها قابل کشف و رویت نیست بلکه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آنرا مورد عتاب و عقاب قرار داد.

رکن مادی جرم کلاهبرداری نیز مهمترین و پیچیده ترین[۴] رکن آن است که به دلیل تحولات و پیشرفتهای سریع صنعتی و گستردگی دامنه تفکر بشر و تنوع ارتباطات، مصداقهای آن دچار تحول و دگرگونی بسیار شده و احصاء پذیر نیست. از طرف دیگر رکن مادی جرم کلاهبرداری مرکب است و هر یک از عناصرش به تنهایی برای وقوع جرم مذکور کافی نیست. برای تحقق جرم کلاهبرداری به طور کامل ـ  نه در حد شروع به جرم ـ علاوه بر فعل مجرمانه، نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد و بین فعل مجرمانه و نتیجه ی آن نیز باید رابطه سببیت برقرار باشد. همچنین جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است و در صورت عدم تحقق

نتیجه، کامل نمی شود و در صورت وجود سایر شرایط ممکن است شروع به جرم تلقی گردد.[۵]

۲.ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، نشر سمت،ص ۲۲۱.

  1. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، نشر سمت، ص ۲۲۰.
  2. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج۱، چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۷،ص۵۶.

۱.از جمله اموری که موجب پیچیدگی این جرم شده تنوع و تعدد وسایلی است که معمولاً کلاهبردار برای رسیدن به مقصود نهایی خود که استیلاء بر مال دیگری و بردن آن است به کار می برد.

  1. حبیب زاده، محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص۸۱.

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )